“СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ ЕВРОСТАНДАРТ” ООД се ангажира към своите клиенти в предоставяне на следната услуга:

ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ СТРИКТНО ПРИЛАГАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА НОРМАТИВНА БАЗА В Р. БЪЛГАРИЯ.

 • Организация на цялостното счетоводство на фирмата;
 • Разработване на индивидуален сметкоплан;
 • Сортиране, класиране и обработка на счетоводните документи;
 • Текущо счетоводно отчитане съгласно ЗС и НСС;
 • Водене на складово стопанство по вид, количество и стойност;
 • Обобщаване на счетоводните отчети и изготвяне на справки според изискванията на фирмата - клиент, във връзка със счетоводната отчетност;
 • Осъществяване на разплащания;
 • Регистриране по ЗДДС - задължителна и по избор;
 • Дерегистрация по ЗДДС - задължителна и по избор;
 • Изготвяне на справка-декларация и дискета по ЗДДС и Правилника за неговото прилагане;
 • Регистриране на самоосигуряващите се лица в ТД на НАП - София - град и цялата страна;
 • Изваждане на осигурителна книжка в НОИ - София - град, когато осигуряването е започнало преди 01.07.2015г.;
 • Изготвяне на трудови договори и заповеди за прекратяване на същите, след представяне на необходимите документи;
 • Регистриране на сключените трудови договори и прекратяване на същите в ТД на НАП - София - град и цялата страна, след упълномощаване за подаване с КЕП;
 • Оформяне на трудови книжки при прекратяване на трудови договори, изготвяне при необходимост на справки-декларации за бюрата по труда,УП 2 и УП 3.
 • Оформяне на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица за заверка в НОИ.

/За самата заверка се прилага т.9 от забележката на настоящата оферта./

 • Обработка на работните заплати;
 • Подаване на Декларации обр. 1 и 6 и предаването им в НАП - София - град и цялата страна, след упълномощаване за подаване с КЕП;
 • Обработка на болнични листове за временна нетрудоспособност и предаване в НОИ - София - град или подаване в НОИ - София - град и цялата страна, след упълномощаване за подаване с КЕП;
 • Съставяне на годишен финансов отчет и годишна данъчна декларация, в съответствие с изискванията посочени в ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, ЗАКОНА ЗА ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА и годишен отчет за дейността за НАП и НСИ, съгласно ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКАТА, подаване на ГОД и ГДД, след упълномощаване за подаване с КЕП и обявяване на годишния финансов отчет в Агенция по вписванията, съгласно изискванията на ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР;

      /Виж т.10  и т.11 от забележката на настоящата оферта/

 • Осъществяване на методическо ръководство, съгласно счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в страната;
 • Оказване на съдействие пред органите на данъчната власт.

 

Предимства при избор на счетоводно обслужване от “СК ЕВРОСТАНДАРТ” ООД:

 • Не е необходимо да поддържате счетоводен отдел във Вашата фирма;
 • Не е необходимо да следите нормативната база в страната, касаеща

счетоводното, данъчното,  осигурителното и трудовото законодателство - затова се грижим ние;

 • Управител, информиращ Ви за промени в нормативната база - счетоводна, данъчна, трудова и осигурителна и контролиращ работата на екипа;
 • Получаване на конкретни икономически изгоди чрез минимизиране на данъците, плащани от фирмата - клиент;
 • Никакъв риск от внезапно напускане на счетоводител и хаос в счетоводната отчетност до намирането на нов.
  • Недостатъци:
 • Един или два пъти в месеца е необходимо да посещавате офиса на компанията, а ако Ви е по-удобно или невъзможно виж т.10 от забележката.

Допълнителни услуги, предоставяни извън счетоводното обслужване:

 • Консултации с дипломиран експерт-счетоводител;
 • Осигуряване на независим финансов одит;
 • Регистрации, промени и прекратяване на фирми - ЕТ, ООД, ЕООД, АД, фондации, сдружения с нестопанска цел и други - услугата се извършва от високо квалифициран адвокат към компанията;
 • Правни консултации;
 • Консултации свързани със счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в страната;
 • Съставяне на годишна декларация по чл. 15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд(ЗЗБУТ) или удостоверение при липса на промени и подаване в ТД “Инспекция по труда”, след представяне на сключен договор със Служба по трудова медицина и други документи изготвяни от същата.

/Виж т. 12 от забележката на настоящата оферта/

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ЗА ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

НА ФИРМИ(ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА)

за фирми с основен предмет на дейност УСЛУГИ и ТЪРГОВИЯ виж ОТСТЪПКИ

 

ВАРИАНТ 1

 1. За фирми регистрирани по ЗДДС:

а) документооборот от 1 до 50 броя на месец                            -  460лв.

б) документооборот от 51 до 100 броя на месец                          -  690лв.

в) документооборот от 101 до 150 броя на месец                        -  790лв.

г) документооборот от 151 до 200 броя на месец                        -  890лв.

д) документооборот от 201 до 250 броя на месец                        - 1030лв.

е) документооборот от 251 до 300 броя на месец                        - 1130лв.

ж) документооборот от 301 до 400 броя на месец                       - 1230лв.

з) документооборот от 401 до 500 броя на месец                        - 1330лв.

и) документооборот  над 501 броя на месец                                 - по дог.

 

 1. За фирми нерегистрирани по ЗДДС:

а) документооборот от 1 до 50 броя на месец                            - 230лв.

б) документооборот от 51 до 100 броя на месец                        - 340лв.

в) документооборот от 101 до 150 броя на месец                                   - 420лв.

г) документооборот от 151 до 200 броя на месец                                    - 470лв.

д) документооборот от 201 до 250 броя на месец                                   - 520лв.

е) документооборот от 251 до 300 броя на месец                                    - 570лв.

ж)документооборот от 301 до 400 броя на месец                                    - 620лв.

з) документооборот от 401 до 500 броя на месец                                    - 670лв.

и) документооборот  над 501 броя на месец                                 - по дог. 

(Документооборотът обхваща всички счетоводни документи /първични, вторични, регистри, отчети, счетоводни справки и декларации /  от момента на тяхното съставяне /от изпълнителя и възложителя/ или получаване в предприятието, до момента на предаването им в постоянния архив за съхранение. Той се състой от следните етапи: съставяне и приемане на документите, подготовка за обработване, обработване и съхраняване. Документите се съхраняват в офиса на компанията за срок от 5години, след което се предават за съхранение в архива на фирмата - клиент.)

 

ВАРИАНТ 2

І. За фирми регистрирани по ЗДДС:

 • 10% от нетните приходи от продажби на месец, но не по-малко от 230лв.
 1. За фирми нерегистрирани по ЗДДС:
 • 10% от приходите от продажби на месец, но не по-малко от 00лв.

 

ВАРИАНТ 3

 • Договаряне на твърда месечна сума съобразена с дейността, приходите, документооборота на фирмата-клиент, при сключване на договора. При нарастване(намаляване) обема на работата за 6(шест) последователни месеца, цената се предоговаря.   

 

 • ВАРИАНТ 4 - Пълно абонаментно обслужване

 І. За фирми регистрирани по ЗДДС:

 • Две минимални месечни работни заплати за страната.

 

 ІІ. За фирми нерегистрирани по ЗДДС:

 • Една минимална месечна работна заплата за страната.

Забележка: ВАРИАНТ 4 се прилага САМО при фирми с документооборот до 200 броя на месец.

 

ВАРИАНТ 5
І. За фирми с пълен финансов отчет, според изискванията на действащото законодателство

21/една/ минимална месечна работна заплата за страната, действаща за календарната година, за която се съставя отчета + 3,00лв. на документ

 

ІІ. За фирми със съкратен финансов отчет, според изискванията на действащото законодателство

1/2/половин/ минимална месечна работна заплата за страната, действаща за календарната година, за която се съставя отчета + 3,00лв. на документ

(Докумeнт е всеки  документ /първичен, вторичен, регистър, отчет, счетоводна справка и декларация/, съставен от изпълнителя или възложителя във връзка с правилната и законова счетоводна обработка на фирмените документи, с цел точно и вярно представяне на дейността на фирмата възложител, необходими за съставянето на годишния финансов отчет и годишната данъчна декларация, които да дават вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на фирмата – клиент.)

Забележка: ВАРИАНТ 5 се прилага САМО при фирми, които не се водили счетоводство през предходната година и е необходимо цялостно осчетоводяване на календарната годината, съставяне на ГФО, ГОД и ГДД. За следващите години се преминава на някой от останалите ВАРИАНТИ, по избор на фирмата-клиент.

 

ВАРИАНТ 6
І. За фирми без абонамент и с пълен финансов отчет, според изискванията на действащото законодателство
 • 1 и 1/2една и половина/ минимална месечна работна заплата за страната, действаща за календарната година, за която се съставя отчета + 00лв. на документ

 

ІІ. За фирми без абонамент и със съкратен финансов отчет, според изискванията на действащото законодателство

1/една/ минимална месечна работна заплата за страната, действаща за календарната година, за която се съставя отчета + 4.00лв. на документ

(Докумeнт е всеки  документ /първичен, вторичен, регистър, отчет, счетоводна справка и декларация/, съставен от изпълнителя или възложителя във връзка с правилната и законова счетоводна обрабатка на фирмените дикументи, с цел точно и вярно представяне на дейността на фирмата възложител, необходими за съставянето на годишния финансов отчет и годишната данъчна декларация, които да дават вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на фирмата - клиент.)

ІІІ. За фирми без абонамент и без дейност, за които се изисква съставяне на пълен ГФО и подаване на ГДД без дейност  - ¼ от минималната месечна работна заплата за страната, действаща за годината, за която се съставя ГФО и ГДД.

(Без абонамент - фирми, с които има или няма сключен договор за пълно счетоводно обслужане и НЕ са на месечно плащане за извършената услуга.)

 

ИНТРАСТАТ

При регистрация  по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към месечната цена:

 • нулева декларация -  00лв.
 • до 2 придобивания/изпращания на месец -  00лв.
 • от 3 до 5 придобивания/изпращания на месец -  00лв.          
 • от 6 до 10 придобивани/изпращания на месец -  00лв.          
 • от 11 до 20 придобивания/изпращания на месец -  00лв.          
 • над 20 придобивания/изпращания на месец -  по договаряне          

 

ТОВА СА ЦЕНИ, ПРИ КОИТО ПЛАЩАТЕ МАЛКО, А ПОЛУЧАВАТЕ МНОГО, ЗАЩОТО ЗАПЛАТАТА НА КВАЛИФИЦИРАН СЧЕТОВОДИТЕЛ, КОЙТО РАБОТИ САМО ЗА ВАС Е ПО-ВИСОКА ОТ НАЙ-ВИСОКАТА НИ МЕСЕЧНА ТАКСА. ЗА НАШИЯТ ТРУД НЕ ДЪЛЖИТЕ ОСИГУРОВКИ, НЯМАТЕ АНГАЖИМЕНТ ДА ОСИГУРИТЕ РАБОТНО МЯСТО ЗА ВАШИЯТ СЧЕТОВОДИТЕЛ, ДА МУ КУПУВАТЕ КОМПЮТЪР, ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, ПРИНТЕР И Т.Н. НЕ ПРАВИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА МУ, КОЕТО Е АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИ НЕПРЕКЪСНАТО ПРОМЕНЯЩАТА СЕ НОРМАТИВНА БАЗА, А ТОВА НАИСТИНА Е МНОГО.

 

Забележка:

 1. При търговия на едро и дребно цената се договаря според избрания вариант, като от 1 до 10 артикула се отчетат като 1бр. документ, от 11 да 20 като 2бр. и т.н. Същото се отнася и за т.2 от забележката.
 2. За обработка на работните заплати , декларации и дискета за НАП на наетия по трудов договор персонал цената се определя според броя на персонала.
 3. По желание на клиента, компанията може да представлява своите клиенти пред НАП, НОИ, НСИ, АВ и обслужващата банка(включително интернет банкиране), за което е необходимо нотариално заверено пълномощно, да подава необходимите справки  и документи вместо тях срещу допълнително заплащане от 10.00лв.(десет лева), за всяка от избраните инстанции  и броя на банковите сметки.
 4. По желание на клиента компанията предоставя и частично счетоводно обслужване по избор.
 5. Изготвяне на междинни счетоводни отчети(Счетоводен баланс, ОПР, ОПП и ОСК) - 30% от едномесечната такса.
 6. Изготвянето на допълнителни справки, които не са свързани със счетоводната отчетност/например при теглене на кредити, сключване на лизингови договори и други подобни/ се заплаща допълнителна такса по договаряне, според обема на изискваната документация.
 7. Осигуряването на консултации с ДЕС и независим финансов одит се заплаща допълнително по цени определени и договорени с дипломирания експерт-счетоводител.
 8. Правните консултации, регистрациите и всичко останало осигурено и осъществено от адвоката на компанията, се договаря и заплаща допълнително  по цени съобразени с минималните адвокатски възнаграждения, определени в Наредба №1/09.07.2004г.(обн.,ДВ бр.64/2004г.).
 9. За заверка в НОИ на осигурителни книжки на самоосигурявящи се лица, когато осигуряването е започнало преди 01.07.2015г. се заплаща по ¼ от ММРЗ за страната еднократно за всяка календарна година, за която се извършва заверката. За целта е неоходимо нотариално заверено пълномощно. Заверката се извършва при прекратяване на осигуряването или по искане на осигуреното лице за всяка календарна година. При еднократно заверяване на целия осигурителен стаж таксата е ¼ от ММРЗ за страната за всички години.
 10. За годишното счетоводно и данъчно приключване се заплаща еднократно допълнителна такса за всяка календарна година, както следва:

     - при съставяне на пълен финансов отчет, според изискванията на действащото законодателстно  - 1/една/ минимална месечна работна заплата за страната, действаща за календарната година, за която се съставя отчета.

     - при съставяне на съкратен финансов отчет - 1/2/половин/ минимална месечна работна заплата за страната.

 1. За обявяване на годишния финансов отчет за всяка календарна година се дължи еднократна допълнителна такса в размер на 120.00лв.(сто и двадесет лева), с включени държавни такси при желание от фирмата клиент за извършване на услугата от “СК Евростандарт” ООД. ГФО може да обявите и сами, като за целта Ви предоставяме копие от същия.
 2. За съставянето и подаването на декларацията или удостовернието по ЗЗБУТ се дължи еднократна допълнителна такса за всяка календарна в размер на 120.00лв. при декларация и 60.00лв. при удостоверение.
 3. При невъзможност да представяте документите в офиса на компанията цената на услугата се завишава с 20.00лв.
 4. Точки 1, 2, 3, 9, 10 и 13 не се прилагат за клиенти на фирмата, избрали ВАРИАНТ 4 от офертата.
 5. За физически лица, регистрирани като упражняващи СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ, цената на услугата е ½ от месечните такси в посочените по-горе ВАРИАНТИ. За изготвянето на годишната данъчна декларация се дължи еднократно допълнителна такса за всяка календарна година в размер на ¼ от минимална месечна работна заплата за страната.

 

            ОТСТЪПКИ:

 1. За фирми, занимаващи се само с УСЛУГИ, цената на услугата е базовата цена, според избрания вариант и отстъпка - 30%.
 2. За фирми, занимаващи се с ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО или ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО и УСЛУГИ , базовата цена, според избрания вариант и отстъпка - 20%.
 3. За фирми, занимаващи се с ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО или ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО и УСЛУГИ , базовата цена, според избрания вариант и отстъпка - 10%.
 4. За новорегистрирана фирма или новозапочващ бизнес допълнителна отстъпка в рамките на 12(дванадесет) месеца от сключване на договора - 20%.
 5. При липса на приходни и разходни документи, без временно прекъсване на дейността 6/шест/ поредни месеца, цената на услугата става ½ от МРЗ за страната месечно за фирми регистрирани по ЗДДС и ¼ от МРЗ месечно за фирми нерегистрирани по ЗДДС. След възобновяване на дейността, цената отново става същата, както при сключването на договора.
 6. Всички консултации във връзка със счетоводното, данъчното, трудовото и осигурителното законодателство СА БЕЗПЛАТНИ за нашите клиенти.
 7. Безплатна регистрация и дерегистрация по ЗДДС.
 8. При обслужване на две и повече отделни фирми, представлявани от един и същ управител или физическото лице участва в различните фирми като съдружник, първата фирма се таксува съгласно избрания вариант от офертата, а всяка следваща получава 10% отстъпка от базовата цена.

 Отстъпката се ползва и при наличие на свързани лица, съгласно разпоредбите на § 1, т.3 от ДР на ДОПК.

 

НАПОМНЯМЕ Ви, че при неспазване изискванията на нормативните актове, касаещи счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство, отговорност носят, както счетоводителите и съставителите на ГФО, ГОД и ГДД, така и управителите/изп. директори/ на фирмите-клиенти, според установените от компетентните органи нарушения и виновните за тези нарушения лица.

 Всички цени са с включен ДДС.

  “СК ЕВРОСТАНДАРТ” ООД си  запазва правото  на корекции на цените при промяна на пазарните условия за всички ВАРИАНТИ с изключение на ВАРИАНТ 4.